Oferta poradni

Działalność diagnostyczna:

 • kompleksowa diagnoza rozwojowa dzieci od 0 do 3 roku życia
 • badanie poziomu rozwoju, predyspozycji i szczególnych uzdolnień dzieci i młodzieży
 • badanie przyczyn niepowodzeń szkolnych oraz zachowań dysfunkcyjnych
 • diagnoza dzieci niewidomych i słabowidzących, niesłyszących i słabosłyszących
 • diagnoza dzieci z autyzmem i Zespołem Aspergera
 • standaryzowane badania diagnostyczne uczniów w kierunku specyficznych trudności w uczeniu się (dysleksja, dyskalkulia, dysgrafia, dysortografia)
 • badanie predyspozycji zawodowych
 • przesiewowe badania słuchu, wzroku i mowy
 • przesiewowe badania ryzyka dysleksji

Działalność postdiagnostyczna:

 • monitorowanie przebiegu edukacji przedszkolnej oraz kariery szkolnej indywidualnych przypadków
 • konsultacje i negocjacje z nauczycielami w sprawach indywidualnych przypadków, prowadzenie obserwacji na terenie przedszkola i szkoły
 • spotkania wspierające dla rodziców wprowadzających „nowy plan wychowawczy”
 • badania kontrolne po terapiach pedagogicznych, psychologicznych i logopedycznych
 • monitorowanie kariery zawodowej naszych podopiecznych

Działalność terapeutyczna na terenie poradni i w terenie:

 • terapia psychologiczna (zaburzeń społeczno – emocjonalnych, adaptacyjnych, wynikających z zaburzonego rozwoju)
 • terapia pedagogiczna trudności dydaktycznych i zaburzeń percepcyjnych
 • terapia logopedyczna, neurologopedyczna i surdologopedyczna
 • tworzenie z rodzicami planów wychowawczych
 • prowadzenie zajęć wczesnego wspomagania rozwoju
 • indywidualna terapia EEG Biofeedback
 • interwencja kryzysowa – indywidualne zajęcia dla uczniów po traumatycznych wydarzeniach życiowych
 • „Szkoła dla Rodziców” pragnących podnosić swoje kompetencje wychowawcze
 • spotkania z doradcą zawodowym – planowanie ścieżki edukacyjno - zawodowej

Współpraca z placówkami w rejonie działania:

 • konsultowanie indywidualnych przypadków i wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych
 • obserwacja pracy dziecka na zajęciach w przedszkolu lub szkole
 • udział w zespołach tworzących Indywidualny Program Edukacyjno Terapeutyczny
 • moderowanie sieci współpracy i doskonalenia zawodowego dla pedagogów i psychologów szkolnych
 • prowadzenie grupy wsparcia dla logopedów i nauczycieli przedszkoli
 • sieć współpracy dla doradców zawodowych

Prowadzanie Rad Pedagogicznych w przedszkolach i szkołach, najczęściej poruszane tematy to:

„Dziecko z autyzmem lub Zespołem Aspergera w przedszkolu lub szkole”
„Zagrożenia cyberprzestrzeni - cyberprzemoc”
„Praca z uczniem z zaburzeniami emocjonalnymi i psychicznymi”
„Dostosowanie wymagań edukacyjnych dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi”
„Formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej realizowane w szkole”
inne tematy odpowiadające aktualnym potrzebom Rad Pedagogicznych

Spotkania z rodzicami - najczęściej poruszane tematy to:

„Jak skutecznie komunikować się z dzieckiem”
„Wspieranie dziecka w budowaniu pozytywnego obrazu samego siebie”
„Przygotowanie dziecka do rozpoczęcia przygody z przedszkolem”
„Rozwój emocjonalny dzieci”
„Problemy młodzieży i fazy naturalnego rozwoju"
„Warunki prawidłowego rozwoju dziecka”
„Dobry start – jak wspomagać rozwój mózgu dziecka”
„Czynniki ryzyka i czynniki ryzyka w wychowaniu” – profilaktyka uzależnień według programu „Unplugged”
„Wpływ nowoczesnych technologii informatycznych na rozwój dzieci”
inne tematy odpowiadające aktualnym potrzebom rodziców lub placówki

Przykłady warsztatów dla dzieci i młodzieży:

„Emocje, co przedszkolak wiedzieć powinien?”
„Zabawy integracyjne”
„Czy gry komputerowe szkodzą?”
„Ćwiczenia w koncentracji uwagi i pamięci”
„Trening techniki uczenia się”
„Moje zawodowe DNA”
„Fabryka endorfin”
„Od marzeń do zdarzeń”
„Potencjometr zatrudnienia”
inne tematy odpowiadające potrzebom placówki