Rodzaje wydawanych opinii

Poradnia Psychologiczno - Pedagoigczna w Pyskowicach wydaje opinie w sprawie:

 • możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej
 • odroczenia rozpoczęcia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego
 • spełniania obowiązku przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem i obowiązku szkolnego i nauki poza szkołą
 • zwolnienia ucznia z wadą słuchu, głęboką dysleksją rozwojową, ze sprzężonymi niepełnosprawnościami lub z autyzmem z nauki drugiego języka obcego
 • objęcia ucznia nauką w klasie terapeutycznej
 • dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia
 • specyficznych trudności w uczeniu się
 • udzielania zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki
 • przyjęcia ucznia szkoły podstawowej do oddziału przysposabiającego do pracy
 • pierwszeństwa w przyjęciu do szkoły ponadpodstawowej ucznia z problemami zdrowotnymi ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia
 • udzielenia zezwolenia na zatrudnienie młodocianego w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy lub nauki zawodu
 • braku przeciwwskazań do wykonywania przez dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych;
 • objęcia dziecka, ucznia pomocą psychologiczno – pedagogiczną w przedszkolu, szkole lub placówce oświatowej
 • zindywidualizowanej ścieżki kształcenia
 • inne opinie związane z kształceniem i wychowaniem dziecka