Orzecznictwo - Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Pyskowicach

Postępowanie odwoławcze

Od orzeczenia wnioskodawca może wnieść odwołanie do kuratora oświaty, za pośrednictwem zespołu, który wydał orzeczenie, w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia.

Uzupełnianie dokumentacji

Jeżeli wniosek nie zawiera wszystkich wynikających z rozporządzenia danych lub wnioskodawca nie dołączył do wniosku wymaganej dokumentacji przewodniczący zespołu wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku lub do przedstawienia tej dokumentacji w terminie nie krótszym niż 14 dni od dnia otrzymania wezwania.

Harmonogram Zespołów Orzekających


Uprzejmie informujemy, że obrady Zespołu Orzekającego 

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pyskowicach

w roku szkolnym 2022/2023 odbywać się będą w następujących terminach:

09.09.2022 r. godz. 12.30
23.09.2022 r. godz. 12.30
14.10.2022 r. godz. 12.30
04.11.2022 r. godz. 12.30
25.11.2022 r. godz. 12.30
16.12.2022 r. godz. 12.30
13.01.2023 r. godz. 12.30
10.02.2023 r. godz. 12.30
03.03.2023 r. godz. 12.30
24.03.2023 r. godz. 12.30
14.04.2023 r. godz. 12.30
28.04.2023 r. godz. 12.30
12.05.2023 r. godz. 12.30
26.05.2023 r. godz. 12.30
16.06.2023 r. godz. 12.30
30.06.2023 r. godz. 12.30
14.07.2023 r. godz. 12.30

Równocześnie informuję, że orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego

rocznego przygotowania przedszkolnego oraz orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania

wydaje się w terminie nie dłuższym niż 14 dni od złożenia wniosku o wydanie orzeczenia.

Procedura wydawania opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju

Zespół Orzekający Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pyskowicach wydaje opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju od chwili wykrycia niepełnosprawności do czasu podjęcia nauki w szkole.

Procedura wydawania orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania

Procedura wydawania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego

Kształcenie specjalne organizuje się dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami i/lub odchyleniami rozwojowymi, wymagających stosowania specjalnych metod i form pracy oraz organizacji nauki.

Rodzaje wydawanych orzeczeń

Zespół Orzekający Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Pyskowicach na mocy Rozporządzenia MEN z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno - pedagogicznych wydaje następujące opinie i orzeczenia:

Informacje kontaktowe

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Pyskowicach

ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 37
44-120 Pyskowice

tel. 32 233-32-23
mail: ppppyskowice@poczta.onet.pl

 

Dostępność cyfrowa

Strona spełnia wymagania ustawy o dostępności stron i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Jeśli znajdziesz jakieś uchybienia powiadom Nas o tym.

tel. 32 233 32 23
e-mail: ppppyskowice@poczta.onet.pl

Deklaracja dostępności

Zamknij menu
Wróć na początek strony