Procedura wydawania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego

Kształcenie specjalne organizuje się dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami i/lub odchyleniami rozwojowymi, wymagających stosowania specjalnych metod i form pracy oraz organizacji nauki.

Zespoły Orzekające Poradni wydają na wniosek rodziców/opiekunów prawnych orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci:

  • niesłyszących i słabo słyszących,
  • niewidomych i słabo widzących,
  • z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
  • z upośledzeniem umysłowym (w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym),
  • z autyzmem, w tym z Zespołem Aspergera,
  • niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem,
  • ze sprzężonymi niepełnosprawnościami ( jeżeli występują dwie lub więcej z wcześniej wymienionych niepełnosprawności),
  • o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych dla dzieci upośledzonych w stopniu głębokim

Podstawą wydania orzeczenia jest złożenie następujących dokumentów:

Wniosek rodziców/prawnych opiekunów: dokładnie wypełniony, z podpisami rodziców we wszystkich miejscach wskazanych we wniosku, z określeniem celu wydania orzeczenia oraz uzasadnieniem.
Załącznik nr 1: diagnoza psychologiczno – pedagogiczna: (wystarczy podać numer opinii lub datę badania; jeżeli nie ma aktualnych badań należy ustalić termin badania psychologiczno - pedagogicznego; można dostarczyć diagnozę psychologiczno – pedagogiczną z miejsca, w którym dziecko jest objęte opieką psychologiczno – pedagogiczną).
Załącznik nr 2: zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka/ucznia.

Opiekunowie prawni zobowiązani są do dołączenia do wniosku kserokopii decyzji sądowej potwierdzającej ich prawo do sprawowania opieki nad dzieckiem.
Poradnia przyjmuje tylko wnioski kompletne, dokładnie uzupełnione, z podpisami rodziców oraz z wyżej wymienionymi załącznikami. Wnioskodawca jest informowany o terminie posiedzenia Zespołu Orzekającego. Ma prawo wziąć udział w posiedzeniu Zespołu Orzekającego i przedstawić na nim swoje stanowisko.

Orzeczenie przekazuje się wnioskodawcy za pokwitowaniem, w poradni lub na adres wskazany we wniosku w terminie 7dni od dnia wydania orzeczenia.
Orzeczenie przekazuje się w jednym egzemplarzu.
Zespół Orzekający Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pyskowicach wydaje orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży uczęszczających do placówek i szkół znajdujących się na terenie działania poradni.

Jeżeli wniosek został złożony do zespołu niewłaściwego, dyrektor poradni niezwłocznie przekazuje wniosek do poradni, w której działa zespół właściwy do jego rozpatrzenia, zawiadamiając o tym wnioskodawcę.
Jeżeli z treści o wydanie orzeczenia wynika, że nie dotyczy on orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dyrektor poradni zwraca wniosek wnioskodawcy wraz z wyjaśnieniami przyczyny zwrotu wniosku oraz o możliwym sposobie załatwienia sprawy.

Poradnia może zasięgnąć opinii nauczycieli uczących ucznia w celu przedstawienia jego sytuacji dydaktyczno - wychowawczej, informując o tym wnioskodawcę.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie ministra edukacji narodowej z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych.