Rodzaje wydawanych orzeczeń

Zespół Orzekający Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Pyskowicach na mocy Rozporządzenia MEN z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno - pedagogicznych wydaje następujące opinie i orzeczenia:

 1. Opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
 2. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na:
  1. niepełnosprawność dziecka lub ucznia:
   • niesłyszące
   • słabosłyszące
   • niewidzące
   • słabowidzące
   • niepełnosprawne ruchowe, w tym z afazją
   • niepełnosprawne intelektualnie w stopniu lekkim
   • niepełnosprawne intelektualnie w stopniu umiarkowanym
   • niepełnosprawne intelektualnie w stopniu znacznym
   • z autyzmem, w tym z Zespołem Aspergera
   • z niepełnosprawnością sprzężoną
  2. niedostosowanie społeczne
  3. zagrożenie niedostosowaniem społecznym.
 3. Orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego.
 4. Orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania.
 5. Orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno - wychowawczych dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim