Procedura wydawania orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania

Zespoły Orzekające Poradni wydają na wniosek rodziców/opiekunów prawnych orzeczenia:

  • o potrzebie indywidualnego rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego dla dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej,
  • o potrzebie indywidualnego nauczania dla dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły.

Podstawą wydania orzeczenia jest złożenie następujących dokumentów:

Wniosek rodziców/prawnych opiekunów: dokładnie wypełniony, z podpisami rodziców we wszystkich miejscach wskazanych we wniosku, z określeniem celu wydania orzeczenia oraz uzasadnieniem
Załącznik nr 1: zaświadczenie lekarskie, w którym lekarz określa:
okres, nie krótszy jednak niż 30 dni i nie dłuższy niż jeden rok szkolny – w którym stan zdrowia dziecka uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub szkoły.

  • zakres, w jakim dziecko, któremu stan zdrowia znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły może brać udział w zajęciach organizowanych w grupie przedszkolnej/klasie lub indywidualnie w odrębnym pomieszczeniu w szkole/przedszkolu.
  • możliwość dalszej realizacji praktycznej nauki zawodu w przypadku ucznia szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie (lekarz medycyny pracy).

Załącznik nr 2: diagnoza psychologiczno – pedagogiczna: (wystarczy podać numer opinii lub datę badania; jeżeli nie ma aktualnych badań należy ustalić termin badania psychologiczno - pedagogicznego; można dostarczyć diagnozę psychologiczno – pedagogiczną z miejsca, w którym dziecko jest objęte opieką psychologiczno – pedagogiczną).
Załącznik nr 3: Opinia o uczniu ze szkoły (przedstawienie jego sytuacji dydaktyczno - wychowawczej)

Opiekunowie prawni zobowiązani są do dołączenia do wniosku kserokopii decyzji sądowej potwierdzającej ich prawo do sprawowania opieki nad dzieckiem.
Poradnia przyjmuje tylko wnioski kompletne, dokładnie uzupełnione, z podpisami rodziców oraz z wyżej wymienionymi załącznikami. Wyżej wymienione dokumenty należy złożyć najpóźniej na dwa dni przed terminem Zespołu Orzekającego. Wnioskodawca jest informowany o terminie posiedzenia Zespołu Orzekającego. Ma prawo wziąć udział w posiedzeniu Zespołu Orzekającego i przedstawić na nim swoje stanowisko.

Orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego oraz orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania wydaje się w terminie nie dłuższym niż 14dni od dnia złożenia wniosku o wydanie orzeczenia lub od dnia uzupełnienia wniosku lub przedstawienia dokumentacji.

Zespół Orzekający Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Pyskowicach wydaje orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania dla dzieci i młodzieży uczęszczających do placówek i szkół znajdujących się na terenie działania poradni.
Jeżeli wniosek został złożony do zespołu niewłaściwego, dyrektor poradni niezwłocznie przekazuje wniosek do poradni, w której działa zespół właściwy do jego rozpatrzenia, zawiadamiając o tym wnioskodawcę.
Jeżeli z treści wniosku wydania orzeczenia wynika, że nie dotyczy on orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego dyrektor poradni zwraca wniosek wnioskodawcy wraz z wyjaśnieniami przyczyny zwrotu wniosku oraz o możliwym sposobie załatwienia sprawy.

W razie potrzeby wydania jednocześnie dwóch orzeczeń (np. o potrzebie kształcenia specjalnego i nauczania indywidualnego) należy złożyć dwa odrębne wnioski.

Podstawa prawna:
Rozporządzenie ministra edukacji narodowej z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych.